عنوان نمایشگاه: نقشه پلن 1 غرفه های اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) گروه مسکن و ساختمان