هزینه ثبت نام ، مشتمل بر پوشش هزینه های ذیل خواهد بود :

- برگزاری دوره تدوین خودارزیابی

- هزینه های دبیرخانه علمی و اجرایی نشان تعالی HSE

- آماده سازی و مهارت افزایی ارزیابان

- انجام فرایند ارزیابی توسط تیم ارزیابی و کمیته ارزیابان

- تهیه و ارایه گزارش بازخورد ارزیابی

- پشتیبانی نرم افزار 

- معرفی و اعطای تقدیرنامه، گواهینامه / نشان

- برگزاری مراسم جشنواره پایانی

  تبصره : کلیه هزینه های مرتبط با بازدید تیم ارزیابی از محل سایت (ایاب و ذهاب ،اسکان و پذیرایی )

 بر عهده متقاضی ارزیابی می باشد.

 

هزینه ثبت نام در فرایند ارزیابی نشان تعالی HSE بر اساس گروه بندی ده گانه و طبقه بندی A تا E  متفاوت می باشد . پس از تکمیل صفحات 6 الی 8 و امضاء و مهر سازمان و ارسال آن به دبیرخانه ، گروه بندی و طبقه بندی سازمان متقاضی بررسی خواهد شد و ظرف مدت 24 ساعت ، هزینه ثبت نام به صورت کتبی اعلام میگردد.

جهت قطعی شدن ثبت نام ضروری است پس از تکمیل صفحات فوق ، وجه هزینه اعلام شده را به حساب شماره 3298100133892311 به شماره شبا IR230570032981013389231101  بنام موسسه بین المللی ارزیابی نشان تعالی سلامت،ایمنی و محیط زیست HSE نزد بانک پاسارگاد شعبه اسدآبادی  (کد329) واریز و به دبیرخانه ارسال نمایید.