سطوح نشان

امتیاز

تندیس

زرین ******* ( هفت ستاره )

رتبه اول بالاتر از حد نصاب950

بلورین ****** ( شش ستاره )

رتبه دوم بالاتر از حد نصاب 950

نشان تعالی HSE

 

***** ( پنج ستاره )

900-950

**** ( چهار ستاره )

850-899

*** ( سه ستاره )

750-849

** ( دو ستاره )

700-749

گواهینامه

تعهد به تعالی HSE

500-699

تقدیرنامه

سطح 3 HSE

450-499

سطح 2 HSE

350-449

سطح 1 HSE

300-349

بدون پذیرش

پایین تر از 300

 

در هر دوره پس از بررسی امتیازات کسب شده توسط متقاضیان ، بهترین سطح رشد در گروه مذکور معرفی میگردد.

 

 

 

نکات مهم  :

  1. سازمان ها برای هر سال حضور خود در فرآیند ارزیابی نشان بصورت متمادی و در صورت احراز شرایط، فقط یکبار گواهینامه تعهد به تعالی HSE و نشان تعالی HSE را دریافت خواهند نمود و در صورت کسب امتیاز همان سطح در سال بعد فقط اعتبار سطح کسب شده توسط دبیرخانه تمدید خواهد گردید و در صورت کسب امتیاز در سطحی پایین تر از سال های گذشته سطح کسب شده مورد تایید نخواهد بود.
  2. اعتبار سطوح تعهد به تعالی و نشان تعالی HSE یکسال از تاریخ دریافت آن می باشد که سازمان ها با اشاره به سال احراز و سطح مورد تایید در مدت اعتبار گواهی  یا نشان می توانند در تبلیغات خود از آن بهره برداری نمایند.
  3. از آنجا که پایه ارزیابی ارزیابان نشان تعالی HSE ، خودارزیابی صحیح و دقیق توسط ارزیابان داخلی سازمان‌ها است. بنابراین سازمان‌ها می‌بایست با توجه به راهنمای تدوین اظهارنامه نشان تعالی HSE ، نسبت به انجام خودارزیابی بر اساس راهنما اقدام نمایند.
  4. معرفی تیم خودارزیابی در اظهارنامه نشان تعالی HSE الزامی است.