ارکان نشان تعالی HSE  بقرار زیر است:

  • شورای سیاست گذاری
  • کارگروه‏‌های علمی
  • کمیته‌های فنی
  • کمیته ارزیابان
  • دبیرخانه

دبیر علمی : مجتبی اردستانی - ریاست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

دبیر اجرایی: کاظم نعیمی مطلق

چارت نظامنامه