اصول اعتباری نشان تعالی HSE

نشان تعالی HSE  یک نماد ملی است و برای اعتلای شأن آن به چهار عامل بسیار مهم زیر توجه خاص شده است:

۱)  سلامتی نظام ارزیابی و بی شائبه بودن آن به عنوان عامل اصلی جلب احترام و اعتماد مردم در طول زمان از طریق انتخاب ارزیابان مجرب و بیطرف و اجرای فرایند ارزیابی به طور اطمینان بخش.

۲)  دقت در کیفیت ارائه خدمات و ارزش آفرینی فرایند ارزیابی به عنوان مقیاسی معتبر برای ارزش گذاری اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌های متقاضی.

3) تلفیق مرجع دانشگاهی ، سازمان ها و مرجع مربوطه دولتی و متخصصین صنعتی در شورای سیاستگذاری و کمیته های فنی

4) انجام مطالعات Best Practice های داخلی و خارجی در متدولوژی مدل